ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาทุนการศึกษาของผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ราย เรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กำหนดสาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษาซึ่งเป็นความต้องการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 7 เมษายน 2564