การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 1/2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระเรื่องรายงานประจำปีสวนดุสิตโพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องแผนการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องภาระงานบุคลากรสวนดุสิตโพล  ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล ตึกใหญ่ ชั้น 2 วันที่ 5 เมษายน 2564