รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จัดประชุมอาจารย์ผู้สอน “รายวิขาความเป็นสวนดุสิต” ครั้งที่ 2/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ผู้สอน “รายวิขาความเป็นสวนดุสิต” ครั้งที่ 2/2564 โดยมีวาระเรื่องการจัดทำแผนการสอน เรื่องชื่ออาจารย์ผู้สอน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 29 มีนาคม 2564