ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2564 โดยมีวาระเรื่อง การดำเนินการเรื่องสัญญาจ้างและคำสั่งจ้างอาจารย์อาสาสมัครสอนภาษาจีนชาวไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง และการได้รับสวัสดิการประกันสังคม การประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรภาษาจีนสำหรับวิชาชีพกับวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี การดำเนินการขออนุญาตจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี เนื่องจากครบวาร ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564