ประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(21)/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(21)/2564 โดยผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ ได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และแผนการดำเนินงานเดือนมีนาคม 2564 ของโครงการในกำกับ และสำนักงานอำนวยการ สำนักกิจการพิเศษรายงานการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดในระบบ SDU QA (สิงหาคม 2563 ถึงมกราคม 2564)ปรับแผนการดำเนินงานโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564