โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สัญจร (ครั้งที่ 1)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย สัญจร (ครั้งที่ 1) และมอบนโยบายสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567” ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สัญจร ซึ่งร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก และ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน และได้รับเกียรติจาก คุณสุพจน์ ชนะค้า หัวหน้าฝ่ายวินัยและคดีความ กองกฏหมาย มาให้ความรู้เรื่องจรรณาบรรณเบื้องต้นของบุคลากร รวมถึงการปฏิบัติตัว ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) วันที่ 17 มีนาคม 2564