ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฏหมาย ครั้งที่ 10(21)/2564

ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 10(21)/2564 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารโครงการปฎิบัติการอาหารแปรรูป พ.ศ. …. เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564