ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระเรื่องกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนด วันเวลา และสถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ เรื่องพิจารณารายชื่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ และพิจารณาผลงาน ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 17 มีนาคม 2564