ประชุมงานก่อสร้างห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานที่ประชุมงานก่อสร้างห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื่อรองรับการบริการวิชาการ การเรียนการสอน ชุมชน และสังคม ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ วันที่ 9 มีนาคม 2564