อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งได้มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 และ ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรหมวดวิชาำศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting วันที่ 8 มีนาคม 2564