ศูนย์สิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2(16)/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2(16)/2564 โดยมีวาระเรื่องการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามนโยบายอธิการบดี เรื่องการจัดทำบทความการจัดการขยะจากบริการเดลิเวอรี่ เรื่องการจัดกิจกรรมจิบกาแฟ ฯลฯ ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564