ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(16)/2564

1

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(16)/2564 โดยมีวาระเรื่องหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

Leave us a Comment