ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3(7)/2564

13_resize

นายธงชัย ศรีดามา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3(7)/2564 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)รายงานผลการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม Sharing Room ชั้น 1 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment