ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (54)/2564

AI5A3780

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (54)/2564 โดยมีวาระประชุมเรื่อง พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

Leave us a Comment