ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 7(18)/2564

3

ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 7(18)/2564 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องลดค่าบำรุงการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับนักศึกษารหัส 63 พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

Leave us a Comment