มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับโล่เชิดชูเกียรติสถาบันอุดมศึกษาที่มีนักศึกษาได้รับการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทานตั้งแต่ 3 ปีการศึกษาขึ้นไปจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโล่เชิดชูเกียรติสถาบันอุดมศึกษาที่มีนักศึกษาได้รับการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทานตั้งแต่ 3 ปีการศึกษาขึ้นไปที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ส่งมอบและรายงานต่อรศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ศาลาสารภีคู่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563