ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ครั้งที่ 3/2564

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2564  โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี , รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี  ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  , ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ , ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ  ,  คุณรวีวรรรณ อภิรัตน์ , คุณธนภูมิ มาประเสริฐ , นางสาวจิตรลดา ผลนิล และ นางสาวธัญญลักษ์ เวชชศาสตร์   โดยมีวาระการประชุมสำคัญ แนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า  รายงานสถานะการเงินของศูนย์ฯ  ความก้าวหน้าการพัฒนารายวิชาพื้นฐานทั่วไปกับฝ่ายวิชาการประจำปี 2564   แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยจากการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  การปรับปรุง ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่งของศูนย์ฯ ฯลฯ    เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม  25623  น. ณ ห้อง 203 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26