ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563 โดยมีวาระเรื่อง ((ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และกระบวนการและวิธีการดำเนินงานในการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แบบรายงานผลการเลือกตั้งและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์) ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563