ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(20)/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(20)/2563 โดยมีวาระเรื่องตารางเปรียบเทียบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของสิทธิประโยชน์ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันสังคม เรื่องสิทธิและสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่สามารถใช้สิทธิและสวัสดิการ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 พฤศจิการยน 2563