ประชุมคณะกรรมการกองทุนวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 (19)/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 (19)/2563 โดยมีวาระเรื่องการสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เรื่องการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 ตุลาคม 2563