ประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(16)/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(16)/2564 โดยผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ ได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบในวาระ ดังนี้ การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564, ผลการดำเนินงานของโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ ประจำเดือนตุลาคม 2563, การกำหนดลักษณะของพนักงานสำนักกิจการพิเศษที่ต้องการจะให้เป็น รวมทั้ง รับทราบแนวทางการจัดทำบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563