การประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(13)/2563

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(13)/2563 โดย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 โดยมีวาระการประชุมดังนี้ การเรียกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตามบัญชีรายชื่อที่ 2 รายชื่อสำรองผู้มีสิทธิ์บรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ การพิจารณาปรับเปลี่ยนสถานภาพลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน