ประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(15)/2563

สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(15)/2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของสำนักงานอำนวยการ โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) และโครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ ในการนี้ ผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ ได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 22 กันยายน2563


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26