ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฏหมาย ครั้งที่ 11/2563

ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 11/2563 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารบุคคล(ฉบับที่ 4) พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง)ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตและกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 18 กันยายน 2563