งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวแสดงความขอบคุณ และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยในช่วงเช้าผู้เกษียณอายุราชการ ได้ร่วมพิธีบวงสรวงหลวงปู่ชัยมงคล โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ จันทนะผะลิน เป็นผู้นำทำพิธีบวงสรวง ณ ศาลหลวงปู่ชัยมงคล และศาลากระจ่างศรี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563

ในปี 2563 มีข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เกษียณอายุราชการ ดังนี้

คณะครุศาสตร์ : อาจารย์ ดร.สวงค์ บุญปลูก (รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) ผศ.ดร.วลีมาศ แซ่อึ้ง ผศ.ดร.กานดา ธีระทองคำ อาจารย์ ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ (ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ผศ.ดร.รสริน สุทองหล่อ อาจารย์สุณา กังแฮ

คณะวิทยาการจัดการ : ผศ.ดร.อนัญญา โปราณานนท์ อาจารย์สุพัตรา สถาพรประดิษฐ ผศ.สุรศักดิ์ แสงเย็น

กองคลัง :  นายนราวุฒิ เกษศิริ

กองอาคารและสถานที่ : นางจันทิมา เกษร นายประใส ธรรมศร