ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(10)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(10)/2563 โดยมีวาระเรื่องการขอใช้พื้นที่ชั้นลอย และพื้นที่บริเวณห้อง Co-Working Space ชั้น 1 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน (ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์) ของบริษัท MangoSTEEMS Co., Ltd. เรื่องการขอต่อสัญญาเช่าพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ท จำกัด ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 9 กันยายน 2563