ประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งพิเศษ/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งพิเศษ/2563 โดยมีวาระเรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ฯลฯ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย