มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง) แผนการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย, (ร่าง) สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต, คำสั่ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นระดับชำนาญการ ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 14 สิงหาคม 2563