ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3(12)/2563

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 (12)/2563 โดย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุม เรื่อง พิจารณาผลคะแนนของผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสถานภาพลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ.2563 และ (ร่าง)ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563  (ภาพ/ข่าว : พงส์ปภาพ นาคเวช กองประชาสัมพันธ์ ม.สวนดุสิต)


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26