ผู้บริหาร ม.สวนดุสิต เข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ ผศ.ธิดารัตน์ คำยัง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ และบุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม (สผ.) 419 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563