ประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(13)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 7(13)/2563 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(7)/2563, รายงานการเปิดให้บริการของโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ หลังมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 และการจัดทำแผนการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม2563


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26