ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563

นาย ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานแทนตำแหน่งที่ว่าง เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 มิถุนายน 2563


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26