ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563

นาย ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานแทนตำแหน่งที่ว่าง เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 มิถุนายน 2563