ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(11)/2563

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 (11)/2563 โดย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุม เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. …. และ (ร่าง) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสถานภาพลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. …. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563