โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ร่วมกับกองบริหารงานบุคคล และกองนโยบายและแผน จัดอบรม หัวข้อ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกันการทุจริต”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กล่าวเปิดโครงการอบรมหัวข้อ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกันการทุจริต”  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง กล่าวรายงานการดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ บรรยาย หัวข้อ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้หลักธรรมภิบาล เพื่อการป้องกันการทุจริต” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 มิถุนายน 2563