ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5(9)/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5(9)/2563 โดยมีวาระเรื่องโครงการเปิดการเรียนการสอน ภาคปกตินอกเวลาราชการ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เรื่องโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 พฤษภาคม 2563


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26