ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 2/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 2/2563 โดยมีวาระเรื่อง การจ้างลูกจ้างสวนดุสิตโพล แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน (เงินเดือน) ของลูกจ้างสวนดุสิตโพล แนวทางการดำเนินงานการอนุมัติโครงการบริการวิชาการของสวนดุสิตโพล และสืบเนื่องการดำเนินงานสวนดุสิตโพลตามนโยบายอธิการบดี ฯลฯ ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล ตึกใหญ่ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563