ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 2/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 2/2563 โดยมีวาระเรื่อง การจ้างลูกจ้างสวนดุสิตโพล แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน (เงินเดือน) ของลูกจ้างสวนดุสิตโพล แนวทางการดำเนินงานการอนุมัติโครงการบริการวิชาการของสวนดุสิตโพล และสืบเนื่องการดำเนินงานสวนดุสิตโพลตามนโยบายอธิการบดี ฯลฯ ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล ตึกใหญ่ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26