ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 1(29)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 1(29)/2562 โดยมีวาระเรื่อง การพิจารณางบการเงินประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี พ.ศ. 2563 และผลการดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด เดือนธันวาคม 2562 และมกราคม 2563 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 (ภาพ/ข่าว : พศิน)


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26