อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มสด. ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายพิเศษหัวข้อ ” คุณลักษณะของผู้บริหารการศึกษาที่พึงประสงค์ “ โดยเน้นว่า ผู้บริหารที่ดีจะต้องมีวิสัยทัศน์ ริเริ่มสร้างสิ่งใหม่ ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง คิดอ่านให้รวดเร็ว เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยการเลือกคนให้เหมาะกับงาน เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันเป็นส่วนที่สำคัญ นอกจากนี้ ผู้บริหารที่ดี ต้องกล้าที่จะคิดและทำ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล ทั้งนี้หากผู้บริหารมีความมั่นใจในตนเอง และเป็นแบบที่กล่าวมา นั่นคือ “ คุณลักษณะของผู้บริหารที่พึงประสงค์ ”  และ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี บรรยายพิเศษหัวข้อ “ผู้นำและการสร้างผู้นำทางวิชาการสู่โลกอนาคต และการบริหารงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน ” โลกวันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้นำทุกวันนี้ต้องมีภาวะผู้นำ สื่อสารเป็น มีทักษะดิจิทัล รู้จักใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ แต่ก็ต้องไม่หยุดพัฒนาเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่สำคัญต้องรู้จุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง แสวงหาพันธมิตร หรือเครือข่ายไว้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือเติมเต็มสิ่งที่ขาด รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรับวิธีคิดและวางตนให้เหมาะสมกับฐานะในปัจจุบัน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเป็นวิทยากร ในการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมทิพตะวัน โรงแรมวังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562