ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 4(17)(118)/2562

ดร.บุญลือ ทองอยู่ ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 4(17)(118)/2562  มีวาระสำคัญเรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพตำรา และหนังสือเพื่อใช้ประกอบการสอน (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย  หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ….  ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562