ประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(42)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(42)/2562 โดยมีวาระเรื่องนโยบายการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การพัฒนาคุณภาพตำราและหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน พ.ศ. 2556 เรื่อง (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ปฎิบัติการตรวจสอบภายใน พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562