มสด. เปิดแนวคิด “ ห้องสมุดยุคใหม่ … แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ศตวรรษที่ 21 ” จัดสัมมนางาน Online Information & Education Conference 2019

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ บริษัทในเครือ IGroup Asia Pacific, Book Promotion and Service and Booknet Company  จัดโครงการสัมมนาวิชาการ Online Information & Education Conference 2019 ภายใต้แนวคิด  The Changing Environment and Libraries role  “ ห้องสมุดยุคใหม่ … แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ศตวรรษที่ 21 ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน และ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน  เพื่อสร้างแนวคิดใหม่เกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ พัฒนาห้องสมุด  นำเสนอแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของนานาประเทศ พัฒนางานห้องสมุดของประเทศไทยให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น และเหนือสิ่งอื่นใด คือ การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนางานของห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นแนวทางแก่ผู้บริหารในการวางแผนการบริหารงานห้องสมุดให้เกิดประสิทธิภาพ และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างผู้บริหาร เพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานของห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26