สำนักกิจการพิเศษ มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 1(1)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 1(1)/2563 โดยมีวาระเรื่องแผนการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563, (ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสำนักกิจการพิเศษ พ.ศ. … เรื่องรายงานผลการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ เดือนกันยายน 2562 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562