การประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(7)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(7)/2563โดยมีวาระเรื่องแผนการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่องความคืบหน้าการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำนักกิจการพิเศษเรื่องการดำเนินงานเชิงรุกตามแผนการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 17 ตุลาคม 2562