กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(9) / 2562

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(9) / 2562 โดยมีวาระเรื่องพิจารณาประกันสุขภาพกลุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 เรื่อง(ร่าง)กำหนดปฎิทินการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 16 ตุลาคม 2562