อธิการบดี มสด. ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อม เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อม เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลโครงการ TO BE NUMBER ONE  โดยมี รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ จากส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดูสถานที่การจัดงาน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562