ประชุมร่วมเพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลโครงการ TO BE NUMBER ONE

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สำนักพระราชวัง เขตบางพลัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมร่วมเพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลโครงการ TO BE NUMBER ONE  โดยมี รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ จากส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมดูสถานที่การจัดงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562