ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 14(6)(107)/2562

ดร.บุญลือ ทองอยู่ ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 14(6)(107)/2562 โดยมีวาระเรื่อง สรุปกฎหมายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562, (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. … หลักการยกร่างทุนอุดหนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ฯลฯ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต