ประชุมคณะกรรมการบริหาร บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต ครั้งที่ 4(24)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหาร บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต ครั้งที่ 4(24)/2562 โดยมีวาระสำคัญ เรื่องการติดตามการดำเนินคดี เรื่องรายงานการดำเนินงานตามนโยบายผู้ถือหุ้น สู่การปฏิบัติ เรื่องรายงานการปฏิบัติงาน ณ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด และเรื่องรายงานการจำหน่ายข้าวสาร ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 พฤษภาคม 2562