บรรยากาศการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ, จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และสภาคณาจารย์และพนักงาน ณ หน่วยเลือกตั้ง ในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ โดยมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 12 ท่าน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 6 ท่าน และ คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 25 ท่าน  ณ  หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า ในมหาวิทยาลัย อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 8 พฤษภาคม 2562