การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง

ว่าที่ ร.ต. ดร.วราธร อภิรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง มีวาระสำคัญดังนี้  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนุบสนุน สภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2562  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แบบรายงานผลการออกเสียงเลือกตั้ง ประกาศหน่วยเลือกตั้ง ฯลฯ  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ณ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์ฯ ลำปาง หัวหิน นครนายก และตรัง  วันที่ 25 เมษายน 2562